REGULAMIN
adwokatlewandowska.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach adwokatlewandowska.pl oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Strony Internetowej adwokatlewandowska.pl
 2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów:

1)  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późniejszymi zmianami.);

2)  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami.);

3)  ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późniejszymi zmianami.)

4)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:

 1. Administrator – firma Kancelaria Adwokacka Małgorzata Lewandowska z siedzibą w Piłsudskiego 68 H/2, 05-091 Ząbki wpisana do CEIDG pod numerem NIP: 6171520270. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO;
 2. Produkty, Wydarzenia– to wszelkie usługi oferowane przez Administratora, mające na celu edukację w zakresie wiedzy prawnej, organizacji wydarzeń́, w szczególności strona internetowa działająca pod adresem adwokatlewandowska.pl, konferencja, szkolenie, konsultacje dla osób i przedsiębiorstw czy rożnego rodzaju materiały dydaktyczne;
 3. Bilet– potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w wydarzeniu realizowanym przez Administratora w ramach produktów oferowanych przez adwokatlewandowska.pl,;
 4. Dane Osobowe – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, link do profilu na portalu LinkedIn oraz inne dane niezbędne do organizacji szkoleń, webinariów, LIVE i konsultacji, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;
 5. Pliki Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej;
 6. Potwierdzenie – komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Administratora w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji;
 7. Strona Internetowa – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: adwokatlewandowska.pl,
 8. Rejestracja – proces zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu, konsultacjach, webinarium, LIVE oraz zgłoszenia chęci otrzymania e- booka lub informacji o przedpremierowym zamówieniu szkolenia, a także zgłoszenia chęci otrzymywania Newslettera;
 9. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony Internetowej i Usług oferowanych przez Administratora w ramach Strony Internetowej;
 10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Strony Internetowej przez Administratora, w tym w szczególności:
 • Rejestracja udziału w szkoleniu, konsultacjach, webinarium, LIVE poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się̨ pod adresem: adwokatlewandowska.pl,;
 • udostępnienie e-booka;
 • przesłanie informacji o przedpremierowym zamówieniu szkolenia;
 • newsletter – usługa dostarczania przez Administratora informacji dotyczących usług oferowanych przez Administratora;
 • sprzedaż Biletów na wydarzenia organizowane w ramach adwokatlewandowska.pl,

4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników, a także do wszelkich innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób ze Strony Internetowej.

5. Strona Internetowa oraz wszystkie zawarte na niej treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści, modyfikowania treści już̇ zamieszczonych na Stronie Internetowej a także do usunięcia tych treści w całości lub w części. Kopiowanie treści Strony Internetowej, ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są zabronione.
 

6. W ramach Strony Internetowej mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę̨ lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej danego podmiotu.
7. Użytkownik oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Strony Internetowej do promowania treści, które:

1) naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym Administratora);
2) naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;
3) są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;
4) zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników;
5) naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;
6) zakłócają prawidłowe działanie Strony Internetowej

§ 2. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu organizowanym w ramach
Lewandowskaonine.pl

 1. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu z Administratorem umowy o uczestnictwo w szkoleniu, konsultacjach, webinarium czy LIVE, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonanie Rejestracji oznacza również akceptację postanowień́ niniejszego Regulaminu oraz zasad uczestnictwa w wybranym wydarzeniu organizowanym w ramach adwokatlewandowska.pl, przez Administratora. W przypadku dokonania Rejestracji udziału w wydarzeniu Użytkownik zobowiązuje także do dokonania opłaty za udział w wydarzeniu, zgodnie z § 3. Regulaminu.

 2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 godzinę przed godziną rozpoczęcia wydarzenia organizowanego w ramach adwokatlewandowska.pl.
 1. Użytkownik zobowiązuje się̨ do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Użytkownika.

 3. Administrator wysyła Użytkownikowi Potwierdzenie nie później niż w terminie 1 godziny od upływu terminu dokonania Rejestracji, o którym mowa w §2 ust. 1.

 4. Otrzymując potwierdzenie Użytkownik uzyskuje status uczestnika wydarzenia. Uzyskanie statusu uczestnika uzależnione jest od dokonania opłaty za udział w adwokatlewandowska.pl, na zasadach opisanych w § 3. niniejszego Regulaminu.
   
 5. Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi udziału w wydarzeniu organizowanym przez adwokatlewandowska.pl, bez podania przyczyny. Administrator nie ma obowiązku wysyłania informacji o odmowie potwierdzenia do Użytkownika, których nie zakwalifikował do udziału w wydarzeniu organizowanym przez adwokatlewandowska.pl,
   
 6. W wypadku niezakwalifikowania do udziału w wydarzeniu Administrator niezwłocznie zwraca dokonaną przez Użytkownika opłatę̨.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw przedsiębiorstw oraz imion i nazwisk osób biorących udział w Wydarzeniach.

§ 3. Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania opłaty za udział w wydarzeniu organizowanym przez adwokatlewandowska.pl, w postaci zakupienia Biletu na zgodnie z ceną podaną na Stronie Internetowej Administratora.

 2. Terminowe uregulowanie opłaty za udział w wydarzeniu jest warunkiem uzyskania potwierdzenia oraz udziału w wydarzeniu.

 3. Opłatę̨ za udział w wydarzeniu należy wnieść do dnia zamknięcia rejestracji, z tym że Administrator zastrzega sobie możliwość zamknięcia Rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

 4. Po otrzymaniu wpłaty Administrator wystawi fakturę̨ VAT z uwzględnieniem należnego podatku. Faktura wystawiana jest w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania płatności przez Administratora.

 5. Dokonanie opłaty za udział w wydarzeniu jest możliwe na stronie internetowej: adwokatlewandowska.pl, poprzez środki płatności udostępnione przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę̨ płatności przez operatorów płatności, a w szczególności przez System TPay – należący do Spółki Krajowy Integrator Płatnościz siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań́, przy ul. Św. Marcin 73/6 , NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357
  Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości oraz wystawców i akceptantów kart kredytowych. Administrator zachęca Użytkowników do zapoznania się̨ z politykami prywatności oraz z regulaminami Systemy płatności Tpay
 2. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności ze wskazaniem swoich danych umożliwiających jego identyfikację oraz do wskazania danych do faktury.
 3. Użytkownik może w celu przekazania Administratorowi danych, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dokonać Rejestracji za pomocą profilu utworzonego na portalu społecznościowym Facebook działającym pod adresem: https://facebook.com/, portalu społecznościowym LinkedIn działającym pod adresem https://www.linkedin.com
 4. Użytkownik biorący udział w wydarzeniu adwokatlewandowska.pl obowiązany jest posiadać potwierdzenie i w razie wątpliwości okazać je.

§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wydarzeniu organizowanym przez adwokatlewandowska.pl Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej w ramach odstąpienia od umowy.

 2. Użytkownik może przenieść uprawnienia z zakupionego przez siebie Biletu na inny podmiot. W celu załatwienia formalności z tym związanych należy kontaktować się̨ z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@lewandowskaonline.pl

§ 5. Zmiana i odwołanie

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wydarzeniach adwokatlewandowska.pl. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: narzędzia, czasu trwania czy programu.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania w wydarzeniu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej, Administrator opublikuje stosowną informację na Stronie Internetowej oraz poinformuje o tym Użytkowników, którzy zakupili Bilet upoważniający do udziału w wydarzeniu: e-mailem, wiadomością sms lub telefonicznie na numer telefonu podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 2. Administrator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Użytkownik poniósł w związku ze zmianami opisanymi w ust. 1 lub 2 powyżej.

 3. Administrator zwróci Użytkownikom wniesione opłaty rejestracyjne w terminie 14 (czternastu) dni od daty podjęcia decyzji o odwołaniu wydarzenia i poinformowania o powyższym odpowiednich Użytkowników.
   

§ 6. Newsletter

 1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratorów usługi Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić chęć jego otrzymywanie poprzez udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej oraz klikniecie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.

 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera poprzez klikniecie w link aktywujący przesyłany przez Administratora na podany przez użytkownika adres e-mail.

 3. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga zapoznania się̨ przez użytkownika z Polityką Prywatności.

 4. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator.

 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez klikniecie w link dezaktywacyjny znajdujący się̨ w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter i przesyłanej do Użytkownika albo poprze zgłoszenie takiego żądania do Administratora.

§ 7. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi będącemu konsumentem treści zawieranej z Administratorem umowy następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

 2. Na podstawie art. 38 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem na odległość.

§ 8. Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną

 1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się̨ posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik wydarzenia adwokatlewandowska.pl może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi. 
 2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się̨ posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się̨ na usługę̨, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 4. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się̨ z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
 5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się̨ Użytkownik (pliki Cookies), można zapoznać się̨ w Polityce Prywatności.
 6. Celem skorzystania z usług, Użytkownik adwokatlewandowska.pl winien następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub FireFox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies;
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

7. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.

§ 9. Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Wyrażenie chęci przez Użytkownika na świadczenie usług oferowanych w ramach adwokatlewandowska.pl , jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Podczas wydarzeń Administrator może przeprowadzać sesje fotograficzne i sesje nagrywania wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach adwokatlewandowska.pl jest połączone z wyrażeniem zezwolenie na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązana jest do poinformowania Administratora o braku zgody poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail kontakt@lewandowskaonline.pl, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji lub zakupie Biletu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Użytkowników podczas wydarzeń. Użytkownik biorący udział w wydarzeniu ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.

§ 10. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się̨ do dołożenia wszelkich starań́ celem zapewnienia działania adwokatlewandowska.pl bez jakichkolwiek zakłóceń́, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
   
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź́ ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników adwokatlewandowska.pl. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora.

 3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione zadanie zostanie zgłoszone wobec któregokolwiek z nich przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach internetowych reklam podmiotów trzecich. Administrator zastrzega, iż nie mają wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje.

 5. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych działań́ Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet całych regionów, z których według Administratora mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne z przeznaczeniem i użytkowaniem adwokatlewandowska.pl

§ 11. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest firma: Kancelaria Adwokacka Małgorzata Lewandowska z siedzibą w 05-091 Ząbki , ul Orla 6 lok 52 wpisana do CEIDG pod numerem NIP: 6171520270. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO;

 2. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzana Danych Osobowych Użytkowników adwokatlewandowska.pl opisane są w Polityce Prywatności.

§ 12. Reklamacje

 1. Użytkownik adwokatlewandowska.pl ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Administratora.

 2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres kontakt@lewandowskaonline.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię̨ i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.

 3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wydarzeń́ organizowanych w ramach adwokatlewandowska.pl przez Administratora, tj. szkolenia, konsultacji, webinarium, LIVE powinny być zgłaszane Administratorowi w formie pisemnej, listem poleconym za na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adres e-mail:kontakt@lewandowskaonline.pl, nie później niż̇ w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udziału w wydarzenia.

 2. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż̇ w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamacje dotyczące wydarzeń́ organizowanych przez Administratora i udziela odpowiedzi pisemnie lub na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenia w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości Usług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ nalezą m.in.
  a) postepowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
  b) wniosek o wszczęcie postepowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  c) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator będzie informować z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie adwokatlewandowska.pl .

2.Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień́ Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej i świadczonych przez Administratora usług.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2020 r.

Załącznik do Regulaminu

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną

Administrator, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń́, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę̨, mimo stosowania przez Administratora środków zabezpieczających infrastrukturę̨ Administratora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń́ związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

−  złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – rożnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

−  programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;

−  spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

−  wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się̨ pod godną zaufania osobę̨ lub instytucję (ang. phishing);

−  włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń́, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się̨ do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę̨ przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

−  włączona zapora sieciowa (ang. firewall),

−  aktualizacja wszelkiego oprogramowania,

−  nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,

−  czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,

−  wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,

−  regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,

−  szyfrowanie transmisji danych,

−  instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),

−  używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.