Zmiana nazwiska po rozwodzie.

Choć z pozoru mogłoby się wydawać, że kwestia nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego nie jest taka istotna w praktyce może okazać się, że jest to sprawa bardzo ważna. O tym jakie nazwisko każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Oświadczenie takie można złożyć:

  • bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo
  • przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Konfiguracji nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego może być co najmniej kilka. I tak małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka.
Jeżeli zaistniałaby taka sytuacja, że małżonkowie nie złożyliby oświadczenia, które nazwisko wybierają, każdy z nich zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.
Po rozwodzie możliwa jest zmiana nazwiska. Polega to na rezygnacji z nazwiska męża (żony) i powrotu do nazwiska panieńskiego (kawalerskiego).
Pamiętać jednak należy o zachowaniu odpowiednich terminów. Po ich przekroczeniu zmiana w tym trybie nie będzie możliwa.
Zamiar powrotu do poprzedniego nazwiska należy zgłosić w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.  W tym celu składamy oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że chcemy powrócić do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa.
Jeśli doszło do przekroczenia 3 miesięcznego terminu zmiana nazwiska może nastąpić tylko według ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
Zmiana nazwiska możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodu. Wystąpienie z wnioskiem zmiany nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego jest niedopuszczalne. Zmiana nazwiska nie jest również rozstrzygana przez Sąd orzekający o rozwodzie. Zmiana nazwiska bowiem odbywa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Decydując się na zmianę nazwiska pamiętajmy jednak, że warto te kwestie rozważyć pod różnym kontem. Często bowiem zmiana nazwiska jest chęcią powrotu do stanu sprzed małżeństwa nie tyle fizycznie co mentalnie. W sytuacji jednak, kiedy są dzieci może to nastręczać wielu kłopotów. W większości przypadków bowiem dzieci pozostają z jednym z rodziców. Wspólne nazwisko z dzieckiem eliminuje wiele kłopotów.

adw. Małgorzata LEWANDOWSKA

ML_29

Małgorzata Lewandowska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Studia Doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.