Kary za mobbing Mobbing jest to długotrwałe i uporczywe nękanie pracownika lub działania wywołujące u niego zaniżoną samoocenę, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub…

Dowiedz się więcej

Zwolnienia lekarskie Zaświadczenie lekarskieZaświadczenie urzędowe wystawiane przez lekarza w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny.Jest to…

Dowiedz się więcej

Stosunek pracy Stosunek pracy można nazwać pewną relacją łączącą pracownika i pracodawcę. Mianowicie pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę na rzecz swojego pracodawcy w określonym miejscu i czasie, a ten drugi…

Dowiedz się więcej

Świadczenia z urzędu pracy dla pracownika Świadczenie jest przedmiotem stosunku zobowiązaniowego. Pracodawca jest zobowiązany spełniać wiele świadczeń na rzecz swoich pracowników. Wiele z nich jest dofinansowanych z Urzędów Pracy: Kształcenia…

Dowiedz się więcej

Obrona przed mobbingiem Zjawisko mobbingu może zaistnieć w grupie ludzi przebywających ze sobą na długim odcinku czasu. Najczęściej mówi się o mobbingu w miejscu pracy. Mobbing to zespół działań upokarzających,…

Dowiedz się więcej

Urlop bezpłatny Urlop bezpłatny jest  przerwą w wykonywaniu pracy, udzieloną na pisemny wniosek pracownika. W tym czasie ulegają zawieszeniu prawa i obowiązki pracownika jak i pracodawcy. Oczywiście Kodeks Pracy mówi…

Dowiedz się więcej

Umowa zlecenie, a umowa o pracę Umowa zlecenie – umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734–751). Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub prawne (pod warunkiem posiadania…

Dowiedz się więcej

Geneza mobbingu Termin „mobbing” został po raz pierwszy użyty w 1963 r. przez słynnego austriackiego etnologa i noblistę Konrada Lorenza, w pracy „Tak zwane zło”, do opisania sytuacji atakowania przez…

Dowiedz się więcej

Mobbing pracownika              Mobbing to zjawisko polegające na częstych i powtarzających się działaniach przełożonego lub współpracowników w miejscu pracy, wymierzanych regularnie przeciwko jednej osobie. Działania te mogą prowadzić do wykluczenia…

Dowiedz się więcej

Pomoc urzędu pracy w aktywizacji pracownika Urząd pracy jest instytucją zajmującą się przede wszystkim udzielaniem pomocy dla osób bezrobotnych. Stąd też osoba zarejestrowana w urzędzie pracy może liczyć na różnorodne…

Dowiedz się więcej

10/11