Mediacja w sprawach o rozwód

W żadnych innych sprawach nie potrzeba mądrych doradców tak bardzo jak w sprawach rozwodowych. Ilość emocji, która przy rozwodzie targa współmałżonkami jest ogromna i niejednokrotnie zasłania racjonalne myślenie. Trudno się tutaj dziwić. Sprawa rozwodowa to bardzo trudna sprawa – dotyczy zawiedzionych nadziei, oczekiwań, planów. Mediacja to prowadzony przy udziale bezstronnego mediatora sposób rozwiązania konfliktów, pozwalający na osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony.
Mediacja zawsze ma charakter dobrowolny, jest poufna, rozmowy z mediatorem są objęte tajemnicą. W protokole mediacji znajdzie się wyłącznie treść zawartej ugody bądź stwierdzenie, że do ugody nie doszło. To co bardzo istotne to to, że osoba mediatora jest zupełnie postronna tym samym bezstronna, nie opowiada się za żadną ze stron konfliktu i pomaga obydwu stronom w poznaniu i wyrażeniu stanowiska odnośnie danej kwestii. To co jest bardzo ważne mediator nie może być świadkiem w sprawie ani w żaden inny sposób ujawniać treści negocjacji stron.
W sprawach rozwodowych celem mediacji jest wypracowanie wspólnego stanowiska stron, a nie reaktywacja małżeństwa. Ma ona służyć najczęściej ustaleniu zasad rozstania. Współmałżonkowie mogą szukać na mediacji konkretnych rozwiązań np. sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, wysokość alimentów. Bardzo często kwestią rozwiązywana przez mediatora jest kwestia dotycząca opieki nad dziećmi czy też kontaktów z dziećmi rodzica, z którym dzieci nie będą mieszkały po rozwodzie.
Po ustaleniu, ze do mediacji strony się zgadzają i udzieleniu zgody na mediację w Sądzie, strony ustalają z mediatorem termin spotkania w ośrodku mediacyjnym. Mediatorem jest osoba wpisana na listę mediatorów przy sądzie. Początkowo konieczna jest rozmowa mediatora z każdą ze stron z osobna. Następnie mediator rozmawia z obiema stronami jednocześnie. Mediacja zakończona jest spisaniem protokołu, w którym mediator stwierdza czy doszło do zawarcia ugody i ewentualnie jaka jest jej treść. W pozostałym zakresie wiąże wszystkich tajemnica mediacji.
Następnie ustalenia z mediacji przedstawiana są przed Sąd. Ugodą zawartą przed mediatorem strony mogą uregulować wszystkie kwestie przedstawione do mediacji w postanowieniu sądu, bądź tylko niektóre z nich – te, które chcą uregulować. Pozostałe, stanowiące element wyroku, zostaną wówczas rozstrzygnięte w drodze decyzji sądu. Czasami zdarza się, że adwokat rozwodowy, którego wybierze jedna ze stron jest mediatorem – warto wówczas zastanowić się czy to rozwiązanie nie jest korzystne. Należy pamiętać, iż mediacje są płatne. Koszt mediacji pokrywają strony.

adw. Małgorzata LEWANDOWSKA

ML_29

Małgorzata Lewandowska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Studia Doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.