Orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania – kiedy?

Bardzo często zdarza się tak, że kiedy pojawia się kwestia rozważania rozwodu i współmałżonkowie dojdą do takiego wniosku pozostaje pytanie, kto ma się wyprowadzić. Nie zawsze jednak są ku temu możliwości. Wówczas, kiedy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienie co zrobić z zamieszkaniem we wspólnym domu czy mieszkaniu orzeka Sąd. Orzeczenie przez Sąd o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania następuje z urzędu. Wyjątkowo, sąd może odstąpić od takiego orzeczenia. Ma to miejsce, gdy strony postępowania sprzeciwiają się temu, a jednocześnie sąd dojdzie do wniosku, iż nie narusza to interesów małoletnich dzieci stron. Dotyczy to również sytuacji, w której małżonkowie nie zajmują wspólnie mieszkania, jedno z nich przebywa już gdzie indziej i dobrowolnie opuściło wspólne miejsce zamieszkania stron.
Prawomocne orzeczenie w przedmiocie sposobu korzystania z mieszkania rozwiedzionych małżonków podlega egzekucji w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Co to oznacza? Otóż, że należy je wykonać w przeciwnym razie będzie egzekwowane przez komornika. Orzeczenie w omawianym zakresie obejmuje każde mieszkanie, bez względu na posiadany tytuł prawny. Oznacza to, że sąd będzie decydował o sposobie korzystania nawet w sytuacji, gdy mieszkanie należy wyłącznie do majątku osobistego jednej ze stron postępowania. W orzeczeniu możliwe jest również ustalenie udziału w opłatach za czynsz oraz innych świadczeniach przez zamieszkujących wspólnie małżonków. Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania nie powoduje powstania jakiegokolwiek prawa do lokalu i nie wpływa w przyszłości na ewentualny sposób podziału majątku wspólnego małżonków. Orzeczenie to ma bowiem charakter czysto użytkowy i tymczasowy.

adw. Małgorzata LEWANDOWSKA

ML_29

Małgorzata Lewandowska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Studia Doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.