Pomoc urzędu pracy w aktywizacji pracownika

Urząd pracy jest instytucją zajmującą się przede wszystkim udzielaniem pomocy dla osób bezrobotnych. Stąd też osoba zarejestrowana w urzędzie pracy może liczyć na różnorodne formy wsparcia i pomocy.

Na początku urząd pracy uwzględnia potrzeby osoby bezrobotnej i ustala jeden z trzech profili pomocy. Następnie, w ciągu 60 dni od ustalenia profilu pomocy zostaje przygotowany indywidualny plan działania.

Urząd pracy oferuje szereg form wsparcia i pomocy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Pierwszą i najważniejszą formą wsparcia jest pośrednictwo pracy. Jest to pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Dzięki temu można uzyskać oferty pracy i informację o przysługujących prawa i obowiązkach.

Kolejną formą wsparcia jest poradnictwo zawodowe. Jest to pomoc polegająca na wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca pracy oraz na planowaniu kariery zawodowej. Można zdobyć informację o zawodach, rynku pracy i możliwościach szkoleń i kształcenia.

Urząd pracy może również sfinansować szkolenia, przez co zwiększa kwalifikacje zawodowe i daje większe szanse na podjęcie zatrudnienia lub własnej działalności gospodarczej osoby bezrobotnej. Istotne jest, że dla osób skierowanych na szkolenia przysługują stypendia. Wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych, gdy szkolenie trwa minimum 150 godzin w miesiącu. Stypendium zostaje przyznane osobie bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy podjęła naukę w szkole ponad gimnazjalnej lub szkole wyższej. W przypadku szkolenia przysługuje również zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu dla osoby bezrobotnej skierowanej na szkolenia poza miejscem zamieszkania. W sytuacji, kiedy koszt takiego szkolenia przekracza 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na sfinansowanie go. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 400% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Istnieje także możliwość pokrycia kosztów związanych z podjęciem studiów podyplomowych. Maksymalna kwota pokrycia kosztów studiów to 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Warto również odnieść się bardziej szczegółowo co do zwrotu kosztów przejazdu. Tak jak już wcześniej było wspomniane, osobie bezrobotnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy i powrotu do miejsca zamieszkania, gdy osoba bezrobotna została skierowana z urzędu pracy, a pracodawca ma siedzibę poza miejscem naszego zamieszkania. Ponadto, zwrot kosztów przysługuje też za przejazd na badania lekarskie i psychologiczne oraz powrotu do miejsca zamieszkania, pod warunkiem, że na te badania osobę bezrobotną skierował urząd pracy. Zwrot kosztów przysługuje także dla osób bezrobotnych, które biorą udział w targach pracy i giełdach pracy na terenie innego województwa.

W pomocy dla osób bezrobotnych urząd pracy oferuje również jednorazową pomoc w podjęciu działalności gospodarczej. Polega ona między innymi na pokryciu kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. Maksymalna wysokość tej pomocy to 6-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kolejną formą pomocy jest dodatek aktywizacyjny dla osób bezrobotnych. Przysługuje on osobie, która w wyniku skierowania z urzędu pracy podjęła zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe, niż minimalne wynagrodzenie, a także osobie, która z własnej inicjatywy podjęła zatrudnienie.

Staż również jest formą wsparcia. Polega on tym, że stażysta robi to, co każdy inny pracownik, lecz pozostaje bezrobotnym opłacanym przez urząd pracy. Przysługuje osobom w wieku do 30 lat lub powyżej 50 lat, osobom długotrwale bezrobotnym, posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym. Warto również wspomnieć, że dla osób otrzymujących stypendium podczas odbywania stażu lub przygotowania zawodowego istnieje forma pomocy w postaci opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe).

Urząd pracy ma w ofercie też refundacje udokumentowanych kosztów opieki nad dziećmi do 7 roku życia lub dla osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Warunkiem otrzymania refundacji jest podjęcie zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego dla osób dorosłych, szkolenia oraz otrzymywanie wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia. Maksymalny czas otrzymywania refundacji to 6 miesięcy.
Ponadto, urząd pracy oferuje bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe oraz na zasiedlenie. Bony może uzyskać osoba która nie ukończyła 30 lat. Bon szkoleniowy jest gwarancją tego, że osoba bezrobotna otrzyma środki na pokrycie kosztów związanych z odbyciem wskazanego szkolenia. Bon stażowy oznacza, że osoba bezrobotna zostanie skierowana do odbycia 6 miesięcznego stażu u wskazanego pracodawcy. Warunkiem uzyskania tego bonu jest zobowiązanie pracodawcy, że osoba ta zostanie przez niego zatrudniona po zakończeniu stażu. Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję refundacji przez 12 miesięcy części kosztów zatrudnienia i składek na ubezpieczenie społeczne przez pracodawcę. Natomiast bon na zasiedlenie gwarantuje przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. Maksymalna kwota bonu na zasiedlenie to 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podsumowując, urząd pracy z założenia jest instytucją, która ma na celu pomoc i wsparcie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wspomniane formy pomocy i wsparcia można z całą pewnością stwierdzić, iż tak jest. Bez problemu da się zauważyć, że urząd pracy oferuje wszelkiego rodzaju zwroty kosztów, stypendia, szkolenia, pomoc w postaci informacji i konsultacji, staże oraz bony. Tak więc, jest to na pewno duża pomoc dla osób szczególnie bezrobotnych, które chcą znaleźć pracę i rozwijać swoją karierę zawodową.

adw. Małgorzata LEWANDOWSKA

ML_29

Małgorzata Lewandowska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Studia Doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *