Świadczenia z urzędu pracy dla pracownika

Świadczenie jest przedmiotem stosunku zobowiązaniowego. Pracodawca jest zobowiązany spełniać wiele świadczeń na rzecz swoich pracowników. Wiele z nich jest dofinansowanych z Urzędów Pracy:

Kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców- środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
KFS został utworzony w celu zapobiegania utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu niewystarczających kompetencji w stosunku do wymagań zmieniającej się dynamicznie gospodarki. Środki z KFS, zgodnie z art.69a ust. 2 pkt.1 ustawy,  można przeznaczyć na:

 • Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia
 • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabyte umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O wsparcie środkami KFS będą ubiegać się pracodawcy zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji osób pracujących, określonych w priorytetach przyjętych na dany rok. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, których zamiarem jest podnoszenie kompetencji własnych lub osób pracujących w firmie. Pracodawcą nie może być osoba, która otworzyła własną działalność gospodarczą i nie zatrudniła żadnego pracownika.
Nie ma znaczenia na jaką umowę zatrudniony jest pracownik. Może to być również praca na pół etatu lub jego część. Pracodawca może skorzystać z kształcenia na takich samych zasadach jak jego pracownicy. Wniosek o skierowanie na szkolenie należy złożyć w Urzędzie minimum 14 dni od jego rozpoczęcia.

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki             
Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Może je otrzymać osoba, która:

 • W  Powiatowym Urzędzie Pracy jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna
 • Jest osobą bez kwalifikacji zawodowych
 • W okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podjęła dalsza naukę:

-w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych
-na studiach wyższych w formie studiów zaocznych lub wieczorowych
Stypendium można kontynuować jeżeli podjęło się pracę, ale kwota w tym przypadku zostanie zmniejszona do 20% zasiłku dla bezrobotnych. Osoba zainteresowana otrzymaniem stypendium, powinna złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy, w którym jest zarejestrowana. Żeby otrzymać stypendium należy dostarczyć do urzędu pracy zaświadczenie wystawione przez szkołę lub sporządzić samodzielne oświadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu nauki.

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych 
Osobom bezrobotnym Urząd może sfinansować koszty studiów do wysokości 70%, osobom poszukującym pracy do wysokości 50%. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekraczać 4 500 zł. O dofinansowanie kosztów studiów, mogą ubiegać się :

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • Osoby, które poszukują pracy i są zarejestrowane w PUP, które:

-są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy
-są zatrudnione u pracodawcy, u którego ogłoszono upadłość lub jest w trakcie likwidacji, nie dotyczy prywatyzacji
-są żołnierzami rezerwy
-pobierają rentę szkoleniową
-podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem
– osoby powyżej 45 lat, którzy wykonują inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą lub są pracownikami, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym.
Osoba, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w trakcie studiów podyplomowych, nie zawiesza się ich dofinansowania do planowanego terminu ukończenia studiów. Osobie takiej przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, przyznane od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Od tego stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Osoba, która korzysta ze świadczeń jest zobowiązana do powiadomienia UP o kontynuowaniu kolejnych semestrów i ukończeniu studiów oraz przedstawienia dyplomu ich ukończenia. W przypadku przerwania lub z jakiegoś powodu nieukończenia studiów podyplomowych z winy uczestnika, utraty statusu bezrobotnego w trakcie trwania studiów kwota wydatkowa na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi jako nienależne pobrane świadczenie.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
O taką refundację mogą ubiegać się: podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła. Zrefundowanie nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Podmiot może ubiegać się o taką refundację pod warunkiem spełnienia kryteriów.

 • Nie zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika oraz nie rozwiązać stosunku pracy w drodze wypowiedzenia, które dokonał podmiot w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • Prowadzić działalność gospodarczą przez okres 6 miesięcy
 • Nie zalegać w dniu złożenia wniosku z wypłaceniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek
 • Nie zalegać z opłacaniem innych danin publicznych
 • Nie posiadać nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych
 • nie być karanym za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku

W ramach umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zrefundowane zostaną tylko wydatki niezbędne do utworzenia danego stanowiska pracy, poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia na tym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego

adw. Małgorzata LEWANDOWSKA

ML_29

Małgorzata Lewandowska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz Studia Doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *